Reglement Bridgeclub DES Exloo - Drenthe

Huishoudelijk Reglement B.C. DES Exloo

Begrippenlijst:
A.R: Arbiter.
Combipaar: Een paar gevormd door spelers uit dezelfde lijn of verschillende lijnen
(waarvan de reguliere partner afwezig is)
Invaller: Iemand die niet deelneemt aan de competitie.
Invalpaar: Een paar waarvan de partner afwezig is en iemand van buiten de club als invaller speelt.
W.L: Wedstrijdleider.

1. Algemeen:
1.1 In het algemeen wordt het wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridge Bond gehanteerd.
1.2 in afwijking daarvan c.q. als aanvulling daarop gelden de volgende bepalingen.

2. Onjuist aantal kaarten:
2.1 Treft men in de boards een onjuist aantal kaarten aan, dan krijgt het paar (resp. de paren)
van de vorige tafel als straf een arbitrale score toegekend van 40%.
2.2 Bovenstaande geldt eveneens voor degenen die met een onjuist aantal kaarten blijken te spelen.
In dat geval vervalt de straf van de vorige tafel.

3. Duur van het spel.
3.1. Er wordt op tijd gespeeld d.w.z. 7 ½ minuut per spel, aangegeven d.m.v. een tijdklok.
Vijf minuten voor het einde van een spelronde klinkt een waarschuwingssignaal.
Daarna mag niet meer met een nieuw spel worden begonnen.
Er wordt niet nagespeeld.
3.2 Bij regelmatige tijdsoverschrijding kan de W.L. een officiele waarschuwing aan het betreffende paar c.q. de betreffende paren geven. Dit spel wordt als niet gespeeld beschouwd.(NG)

4. Bridgemate / Score resultaat.
4
.1. De bridgemate wordt door speler op Noord ingetoetst en de gemaakte eindresultaten op correcte wijze ingevoerd. De speler op Oost krijgt de bridgemate ter controle en geeft zijn goedkeurig of/ afkeuring kenbaar.
4.2. Een fout kan eventueel door beide paren herkend, later ter correctie aan de W.L worden door gegeven.

5. Protesten / Bezwaren.
5.1. Protesten tegen arbitrale beslissingen moeten binnen 30 minuten na afloop van de zitting aan de W.L. kenbaar worden gemaakt.
5.2. Bezwaren tegen genomen beslissingen moeten schriftelijk binnen 5 dagen aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
6. Rookregels.
6.1. In de speelzaal mag niet worden gerookt.
6.2 Buiten de zaal in ruimtes waar het door de eigenaar van de zaal is toegestaan mag men roken.

7. Competitie.
7.1 De jaarcompetitie bestaat uit drie competitieronden, die elk bestaan uit vijf speelavonden / zittingen.
7.2 Winnaar van een competitie is het paar, dat het hoogste totaalpercentage in de betreffende competitieronde heeft behaald.
7. 3 De competitieavonden worden gehouden op iedere donderdagavond in Hotel de Oringermarke te Odoorn.
Het bestuur kan om organisatorische redenen hiervan afwijken.

8. Promotie / Degradatie.
8.1. Indien er in twee of meer lijnen gespeeld wordt, dan promoveren na ieder competitieronde de drie paren met het hoogste totaalpercentage, in een lijn berekend over de vijf speelavonden van die competitieronde, naar de naast hogere lijn.
8.2. Op dezelfde wijze degraderen de twee/drie paren met het laagste totaalpercentage, zo mogelijk, naar de naast lagere lijn.

8.3. Bij een aaneengesloten ziekteperiode van 3 of meer zittingen van één competitiespeler blijft het paar ingedeeld in de lijn waarin men zich bevond vóór aanvang van het verzuim, mits de partner komt. Promotie is niet mogelijk; degradatie wel.

9. Clubkampioenschap:
9.1 Clubkampioen wordt het paar, dat het hoogste totaalpercentage behaalt in de jaarcompetitie.
9.2 Voor het totale percentage als hier bedoelt, geldt uitsluitend de in jaarcompetitie gespeelde wedstrijden in de hoogste lijn. ( DES 1 A )
9.3 Bij een gelijk totaalpercentage is het gemiddelde van alle gespeelde competitiewedstrijden in de hoogste klasse bepalend.
Is ook dat gelijk, dan beslist het lot.

10. Absentie:
10.1 Per competitieronde mag een paar ten hoogste tweemaal met kennisgeving aan de W.L.
verzuimen.
De toe te kennen score c.q. scores bedraagt/bedragen in dat geval bij de eerste keer 45%.
Bij de tweede keer afwezigheid 40%.
10.2 Bij een derde verzuim in een competitieronde bedraagt de score 0% en volgt automatisch degradatie.
10.3 Bij verzuim zonder kennisgeving aan de W. L. wordt een score toegekend van 35%.
10.4 Met kennisgeving betekent in dit verband vóór 12.00 uur ’smiddags dezelfde dag van de wedstrijd, het verzuim melden bij de W.L. tenzij naar het oordeel van de W.L. er gegronde redenen bestaan om op een later tijdstip af te zeggen.
10.5 Indien er naar het oordeel van het bestuur en de wedstrijdleiding zeer gegronde redenen voor verzuim zijn, dan kan een paar, in tijdig overleg met de W.L. een competitieronde overslaan zonder te degraderen.
Wegens ziekte, vakantie of familieomstandigheden.

11 Invallers/Vervangende spelers.
11.1 Indien een speler van een paar verhinderd is deel te nemen aan een competitieavond/zitting, is de overblijvende speler, met toestemming van de W.L. gerechtigd deel te nemen met een vervangende speler/invaller van ongeveer dezelfde speelsterkte als zijn /haar vaste partner.
11.2 Het paar, dat verhinderd is, neemt hiertoe tijdig contact op met de W.L.
11.4 Een paar dat in een competitieronde meer dan twee maal met een vervanger/invaller speelt, kan in die competitieronde niet promoveren. Ten aanzien van eventuele degradatie geldt het bepaalde in artikel 8.

12. Combiparen /Invalparen
12.1 Combipaar. Wanneer uit dezelfde lijn of uit verschillende lijnen van twee paren elk een speler is verhinderd, mogen de overblijvende spelers een combipaar vormen. De op die zitting behaalde score bedraagt dan voor beide paren 25% plus de helft van de behaalde score met een minimum van 45% en een maximum van 55%.
12.2 Invalpaar. Is een paar waarvan de partner afwezig is en iemand van buiten de club als invaller mee speelt De toe te kennen score is dan 25% plus de helft van de behaalde score met een minimum van 45% en een maximum van 55% .

13 Verzuim.
13.1 Een paar is bij verhindering verplicht op de speeldag vóór 12.00 uur hiervan bericht te geven aan de W.L.
13.2 Bij verhindering, mits tijdig doorgegeven, wordt voor die zitting een score van 45/40/0% berekend. Zieartikel 10.

14 Nieuwe paren:
14.1 Plaatsing van nieuwe paren geschiedt in principe volgens onderstaande regels:
a Bij aanvang van de jaarcompetitie worden nieuwe paren in principe geplaatst in de laagste
groep, tenzij de W.L. gegronde redenen heeft hiervan af te wijken.
b Indien een clublid gaat spelen met een nieuw clublid en de voormalige partner vormt geen nieuw paar, dan kan plaatsing op de oude plaats geschieden.
c Indien beide spelers van een paar een nieuw paar vormen, dan wordt door loting bepaald welk paar de oude plaats mag innemen. Dit geldt ook voor clubleden, die in een andere combinatie gaan spelen.
d De W.L kan het paar, dat de oude plaats niet krijgt toegewezen, een door hem redelijk geachte plaats toekennen.
e Tijdens de jaarcompetitie handelt de W.L. met betrekking tot de plaatsing van nieuwe paren en/of nieuwe combinaties zoveel mogelijk met bovenstaande bepalingen en overigens naar bevind van zaken.

15 Vaste invaller c.q. driemanschap.
15.1 In uitzonderingsgevallen kunnen het bestuur en de W.L., indien zij daartoe gegronde redenen aanwezig achten, een paar toestemming verlenen met een vaste invaller te spelen c.q. een driemanschap te vormen.
15.2 Dit is echter uitsluitend toegestaan, na voorafgaand, tijdig overleg met bestuur en W.L. voor aanvang van de jaarcompetitie of voor aanvang van een nieuwe competitieronde.
15.3 Voor een paar, spelend met een vaste invaller c.q. spelend als driemanschap gelden de normale bepalingen met betrekking tot behaalde scores, promotie en degradatie.
15.4 Een paar spelend met een vaste invaller c.q. spelend als driemanschap komt niet in aanmerking voor het clubkampioenschap.
15.5 Als een driemanschap met een invaller speelt krijgen ze de behaalde score, met een maximum van 50%.

16. Prijzen e.d.:
16.1 Over de beschikbaarstelling van prijzen, wisselbekers e.d. en de toekenning daarvan, beslist het bestuur in overleg met de W.L.

17 A.R. Arbitrage:
17.1 De A.R. dient voor elke onregelmatigheid geroepen te worden. De A.R. probeert het probleem op te lossen en bepaalt of er arbitrale maatregelen moeten worden getroffen. Verzuimt men bij onregelmatigheden de A.R. te roepen dan leidt dit tot het vervallen van alle rechten op dat spel.

18 Slotbepaling:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de W.L.

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 27 april 2006.

Voorzitter, Jaap Ziengs.
Secretaris, Alice Folkerts - van der Sluis.