Slotdrive 3mei

ARCHIEF

Openingsdrive 2017 Lijn AB
kerstdrive 21 dec, 2017 Lijn ABC
paasdrive 2018 Lijn ABC

slotdrive 3mei2018 Lijn: ABCNieuw

Competitie DES 1 en 2, 2017-2018
Competitiestand DES 1

1e Ronde: Lijn ABC. 2e Ronde : Lijn ABC .
3e Ronde Lijn ABC Nieuw

Zittinguitslagen, DES 1 3e ronde 1e zitting: Lijn ABC: 2e zitting: Lijn ABC 3e zitting: Lijn ABC 4e zitting: Lijn ABC
5e zitting: Lijn ABC

Competitiestand DES 2:
1e Ronde DES 2 Lijn: AB,
Lijn: AB.2e ronde:Lijn:AB
3e ronde:
Lijn:AB

3e ronde:
Lijn:AB
Pr en Degr.Nieuw

Zittinguitslagen, DES 2
3e ronde 1e zitting Lijn:AB 2e zitting Lijn:AB
3e zitting Lijn:AB.4e zitting Lijn:AB

5e zitting:Lijn:AB
NieuwPaasdrive
Slotdrive

Aspergedrive 6 mei 2018

Slemcompetitie: DES 1 201-2018
Nieuw

Slemcompetitie 2017-2018: DES 2